Zikir ruh sağlığı açısından bir şifadır, “Zikir de meditasyon mantraları, metafizik sembolleri gibi mistik bir şifa vasıtasıdır.Ritüeller sırasında  esmalar zikredildiğinde sesler mistikşifa  enerji üretir. Kur’ân’da geçen sayısını tam olarak bilemeyeceğimiz Allah’ın  isminden her biri, bir enerji köküdür.

İster inanılsın ister  inanılmasın, aslında herşeyin hakikatinin Allah’ın bir ismine dayandığını ve bu isimlerde ruhsal ya da fizyolojik pekçok derdin/sorunuın şifasının gizli olduğu gerçeğini ortaya çıkarır.

Esma-i Hüsnâ, da gerçekten de şifâ kaynağı.Büyük Cevşen’de yer alan ve içerisinde ‘İsm-i Âzam’ denilen Allah’ın altı büyük isminin bulunduğu isim ve duların maddi ve manevi sorunlara ve problemlere iyi geldiği bu işin ehilleri tarafından bilinmekte olduğu islam alimleri tarafından onaylanmıştır.

Aslında, şifa veren ‘enerji kökleri’ olarak nitelediği Allah’ın isimleri, sadece dertlerin ve sorunların şifasında değil, hayatın her karesinde sözkonusudur. Çünkü havas ilmi ve sembolizme göre “Herbir şeyin hakikati yeri ve göğü yaratanın bir ismene  veyahut birçok esmâya istinad eder”. Yine “İnsan ve insanın hayatı, esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtında bir tarladır”  Yani hayatın türlü halleri, Allah’ın güzel isimlerinin yansımalarından başka bir şey değil. İnsan kederde, sevinçte, hastalıkta, sağlıkta, kısacası hayatının her ânında ve her karesinde bilinçli ya da bilinçsiz Allah’ın isimlerini yansıtıyor, adeta hayatını Allah’ın isimlerinin tecellîsine bir ekim-biçim sahası haline getiriyordu.

Bununla beraber her insan, hayatında Allah’ın farklı bir ismini daha baskın şekilde gösterebilir. “İnsan bütün esmâya mazhardır; lakin…tenevvü-ü esmâ (isimlerin çeşitliliği), insanların dahi bir derece tenevvüüne (çeşitliliğine) sebep olabilir.

“Her insanda Allah’ın esma hüsnalarının isimleri ruhunda  belirli açılımları bulunuyor. Ancak bunların bazıları baskın, bazıları dengede, bazıları uyur durumda. Örneğin sürekli her konuda geri kalıyorsanız, El Müzill isminin etkisi kuvvetli demek. El Mukaddim ise tersine, öne geçirici bir etki yapıyor, insan onun etkisini kullanmayı bilirse atak yapabilir.”

Peki insan, kendisinde Allah’ın hangi isminin daha baskın olarak tecellî ettiğini, ya da hangi isimleri daha çok üzerinde göstermesi gerektiğini nasıl anlayacaktı..

Herşeyden önce, duâ bir ibadettir. Allah’ın isimleriyle yapılan zikir de bir ibadettir. Yapılan bu zikir ve duâlar neticesinde dünyada elde edilmek istenen bir takım şeyler ise, yapılan duânın/zikrin vakti olarak algılanmalıdır. Yani elde edilmek istenen neticeler, o zikrin amacı/hedefi haline gelmemelidir. Hedef, bir ibadet şuuruyla Allah’ın rızası olmalıdır. Allah, arzu edilen şeyi dilerse verir, dilerse vermez. Verirse şükredilir, vermezse ilgili duânın/zikrin vaktinin bitmediği düşünülerek, ibadete devam edilmelidir. 

Aslında bütün bu tesbihatlar, zikirler insandaki bioenerji gücünü artırır. Zira insanın maddî yapısının yanında bir de manevî yönü vardır. İnsan maddî hayatına ve manevî hayatına zikir ve dua ile güç katabilir.

Esma Enerjileri İle Çakra Temizliği Ve Güçlendirilmesi : 
Esmalarla çakra temizliği ve güçlendirilmesi 

Esmalar şifalanmamız da,isteklerimizde,sıkıntılarımızda ve dileklerimizde nasıl yardımcı oluyorlar ise beden enerjimizde de önemli unsurlar olarak rol üstlenirler. Bugün üst düzeyde enerjilerle tanışmak,algılamak ve verimliliğin artması arzu ediliyorsa ilk gösterilecek adres esmalardır. Bizler için açılan bu sayfadaki -Esma Enerjileri-konusu altında bilgi paylaşımları yaparak ihtiyacımız olan pozitif enerjilerle bedensel ve ruhsal temizlikler yapıp arınmak, ihtiyacımız olan pozitif enerjilerle gereksimi söz konusu olan enerji sistemimize bu enerjileri aktarmak mümkündür. Bugün için sizlerle paylaşacağımız insan bedenindeki enerji sistemleri olan çakraların temizliği ,sorunlu çakra arızalarının giderilmesi,güçlendirilmesi ve bu sistem içinde ileride istem dışıda olsa alacağımız negatif enerjilere muhaffızlık edip bu olumsuz enerjilerin bertarafı için bizlere yardımcı olacak esmaları sizlerle paylaşacağız

Esmalarla bioenerji Eğitim çalışmasında enerjinizin artacağını hissedeceksiniz.

Esmalarla bioenerji eğitim programında tüm çakralarla çalışarak enerji akışının nasıl sağladığını hissettikçe bioenerji  verimliliğizi artıracaksınız.


1- KÖK ÇAKRASI – Ya Muhyi

2- HARA ÇAKRASI – Ya Rahim

3- MİDE ÇAKRASI - Ya Şafii

4- KALP ÇAKRASI - Ya Vedüd

5- BOĞAZ ÇAKRASI - Ya Semii

6- ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI - YA Batın Ya Basir Ya Gayb

7- TAÇ ÇAKRASI – Ya Nur

Allah : Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, yaratan, yapıp eden, ezeli, ebedi olan, eşsiz ortaksız kudret.

Afüvv : Affeden, hataları ve günahları bağışlayan.

Ahad : Zatında varlığında tek olan.

Ãhir : Sonu olmayan.

A’lâ : En yüce.

A’lem : En iyi bilen.

Ãlim : Tüm bilgilerin kaynağı olan, her şeyi gereğince bilen.

Aliyy : Yüceliğin kaynağı ve sahibi. Ulu.

Azîm : Ululuğun kaynağı ve sahibi, çok yüce.

Azîz : Kudret ve onurun kaynağı ve sahibi. Çok güçlü, çok onurlu.

Bâri : Var eden, bir model olmaksızın canlıları var eden.

Basîr : Görme gücünün kaynağı, en iyi şekilde gören. Her şeyi gören.

Bâtın : Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan.

Bedî : Var eden, yarattıklarını ahenk ve güzelliklerle donatan.

Berr : İyilik ve lütfu sonsuz olan.

Câmi : Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

Cebbâr : İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren.

Ekrem : Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz.

Evvel : İlk. Başlangıcına zaman belirlemek söz konusu olmayan.

Fâlık : Yarıp parçalayarak ortaya yeni bir şey çıkaran, tohum ve danelerin içinden yeni ürün çıkaran.

Fâtır : Yaratan. Birtakım varlıkları yarıp parçalayarak yeni varlıklara ve yeni oluşlara vücut veren.

Fettâh : Açan. Fetih ve zafer lütfeden. Kolaylık sağlayan.

Gaffâr : Dilediğinde günahları beklenmedik şekilde affeden.

Gâfir : Bağışlayıcı affedici.

Gâfur : Sürekli bir biçimde günahları affeden.

Gâlib : Her hal ve şartta galip gelen.

Ganî : Zengin. Zenginliği sınırsız olan. Yanında herkesin yoksul kaldığı kudret.

Halik : Yaratan, var eden.

Habîr : Her şeyden en iyi biçimde haberdar olan.

Hâdî : Hidayet veren. Doğruya, iyiye ve güzele kılavuzlamada en yüce kudret.

Hâfiy : Lütufkâr.

Hâfız : Koruyan ezberinde tutan.

Hafîz : Koruyup gözeten. Her şeyi kontrol ve gözetimi altında tutan.

Hakîm : Tüm hikmetlerin kaynağı. Her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunan.

Hakk : Gerçeğin kaynağı ve belirleyicisi. Her yaptığı ve emri gerçeğe en uygun olan. Hakkın ve hukukun kaynağı ve belirleyicisi.

Halîm : Davranışlarında yumuşak ve şefkatli. Sertlik ve katılıktan uzak olan.

Hallâk : Yaratışı sürekli olan.

Hamîd : Her türlü övgünün sahibi ve muhatabı olan.

Hasîb : En iyi ve en hassas biçimde hesap soran.

Hayy : Sürekli diri. Hayatın kaynağı. Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.

İlah : Tapılmaya layık tek kudret. Yüce, eşsiz.

Kadir : Kudretin kaynağı ve sahibi.

Kahir : Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran.

Kadîr : Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen.

Kâfî : Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren.

Kahhâr : Gerçeği örtüp, buyruklarına karşı çıkan inkarcıları kahrı altında ezen.

Karîb : Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan.

Kavî : Gücü bizzat kendinden olan.

Kayyûm : Kudretin kaynağı.

Kebîr : Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacağı şekilde büyük olan.

Kerîm : Lütfu hep işleyen, cömert.

Kuddûs : Tüm kutsallıkların kutsadığı, tüm varlığın tespih edip yücelttiği.

Latîf : Gözle görülmeyen.

Mâlik : Sahip olan.

Mecîd : Cömertlik ve ululuğun kaynağı.

Melik : Güç, saltanat ve yönetimin en yüce sahibi.

Melîk : Güç ve saltanatı dilediği şekilde dağıtan.

Metîn : Her hal ve tavır karşısında sebat ve dayanıklılığını koruyan. Güçlü, zorlu.

Mevlâ : Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.

Mucîb : En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren.

Muhît : Her şeyi çepeçevre kuşatan.

Muhyî : Yaratan, hayat veren. Ölüleri dirilten.

Mukît : Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli.

Musavvir : Şekil, renk ve desen veren. Görünüş kazandıran, görünüşü ahenkli kılan.

Müheymin : Hükmü altında tutan. Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

Mümin : Güven veren, vaadine güvenilen.

Müsteân : Darda ve zorda kalanın başvurduğu yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen.

Müteâl : Aşkın, yüce. İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce olan.

Mütekebbir : Ululuk ve yüceliğin kaynağı olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanları hizaya getiren.

Nasîr : Yardım eden.

Nûr : Işık. Işığın, aydınlığın, yol gösterişin, erdirişin kaynağı ve yöneticisi olan.

Rab : Besleyip, terbiye edip eğiten.

Rahîm : Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rahman : Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen.

Rakîb : Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.

Raûf : Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan.

Refî : Yücelten, izzet ve şeref veren.

Rezzâk : Yarattığı tüm varlıkların rızklarını fazlasıyla veren.

Samed : Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret.

Selâm : Esenlik, barış ve mutluluğun kaynağı.

Semî : En iyi şekilde işiten, duyan. Her şeyi işitip duyan.

Şâkir : Şükredenleri duyup ödüllendiren.

Şehîd : En yüce tanık. Her şeyi görüp gözetleyen.

Şekur : Bütün şükürlerin yöneldiği kudret. Az iyiliğe çok mükâfat veren.

Tevvâb : Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu yönelişlerini karşılıksız bırakmayan.

Vahhâb : Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.

Vâhid : Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan.

Vâris : Bütün mülk ve saltanatların sonunda kendine teslim edildiği kudret. Dilediğini dilediğine mirasçı kılan.

Vâsî : Varlığı sürekli genişleten. Yaratışı ve yarattıklarını dilediği şekilde artırıp genişleten.

Vedûd : Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan.

Vekîl : Gücü ve yönetimi kullanan. Güvenilip dayanılan.

Velî : Dost, yardımcı. Destek veren.

Zâhir : Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izleyen.

 

Esma-ı Hünsayla enerji verme:

 

1.Tepe çakrası: 127 defa ya nur

2.Üçüncü göz çakrası:100 defa ya basir 72 defa ya batın

3.boğaz çakrası:200 defa ya semi

4.kalp çakrası:200 defa vedüd

5.mide çakrası:200 defa ya Şafii

6.hara çakrası:200 defa ya rahim

7.kök çakra:200 defa ya muhyi


 

Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy